Privacy Policy

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS van gebruikers die www.amg-spa.com raadplegen overeenkomstig artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679

WAAROM DEZE INFORMATIE

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 (hierna de “Verordening” genoemd) worden op deze pagina de methoden beschreven voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers die de website raadplegen die langs elektronische weg toegankelijk is op het volgende adres:

– www.amg-spa.com

Deze informatie heeft geen betrekking op andere sites, pagina’s of online diensten die bereikbaar zijn via hyperlinks die eventueel op de site staan maar die verwijzen naar bronnen buiten het domein van AMG SPA.

GEGEVENSBEHEERDER

Na raadpleging van de site kunnen gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen worden verwerkt. De voor de verwerking verantwoordelijke is AMG Spa, met maatschappelijke zetel in de Via delle Arti e dei Mestieri 20, San Vito di Leguzzano (VI) (E-mail: [email protected] , PEC: [email protected] , telefooncentrale 0445/519933).

RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING

De op deze pagina vermelde persoonsgegevens worden door de verantwoordelijke verwerkt voor zover deze noodzakelijk zijn voor het beheer van de site en, op basis van specifieke informatie en indien nodig op basis van toestemming, voor het aanbieden en uitvoeren van de door de site aangeboden diensten.

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze site worden gebruikt, verwerven tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet voortvloeit uit het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de door de gebruikers gebruikte computers en terminals, de URI/URL-adressen (Uniform Resource Identifier/Locator) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker. Deze gegevens, noodzakelijk voor het gebruik van webdiensten, worden ook verwerkt om

– statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de diensten (meest bezochte pagina’s, aantal bezoekers per tijdstip of per dag, geografische herkomstgebieden, enz.)

– het controleren van de goede werking van de aangeboden diensten.

De surfgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is om de werking van de site te garanderen en worden onmiddellijk na de aggregatie ervan gewist (behalve in geval van noodzaak tot vaststelling van strafbare feiten door de gerechtelijke autoriteiten).

Door de gebruiker meegedeelde gegevens

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van berichten naar de contactadressen, evenals het invullen en doorsturen van de formulieren op de site, brengen de verwerving van de contactgegevens van de afzender met zich mee, die nodig zijn om te antwoorden, evenals alle persoonlijke gegevens die in de communicatie zijn opgenomen. Specifieke informatie zal worden gepubliceerd op de pagina’s die voor de levering van bepaalde diensten zijn opgezet.

Cookies en andere volgsystemen

Zie het specifieke Cookiebeleid.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens via Social

Door de controller gebruikte mediaplatforms

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de exploitanten van de door de verantwoordelijke gebruikte socialemediaplatforms wordt verwezen naar de informatie die zij verstrekken via hun respectieve privacybeleid. De

De Eigenaar verwerkt de persoonsgegevens die door de gebruikers worden verstrekt via de pagina’s van de speciale platforms voor sociale media in het kader van zijn zakelijke doeleinden, uitsluitend om de interacties met de gebruikers te beheren (opmerkingen, openbare berichten, enz.) en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Instant messaging dienst

Voor de instant messaging dienst wordt de provider WhatsApp LLC gebruikt, lees het privacybeleid op de volgende link:

https://faq.whatsapp.com/482775927208796/?helpref=hc_fnav . In dit verband verwerkt de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens voor precontractuele en/of contractuele doeleinden gedurende de tijd die nodig is om het verzoek te behandelen.

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De ontvangers van de gegevens die na raadpleging van de bovengenoemde sites worden verzameld, kunnen de subjecten zijn die krachtens artikel 28 van de verordening zijn aangewezen als gegevensverwerkers, voor het verrichten van de diensten van ontwikkeling, verstrekking en operationeel beheer van de gebruikte technologische platforms. De verzamelde persoonsgegevens worden ook verwerkt door het personeel van de verantwoordelijke voor de verwerking, dat handelt op basis van specifieke instructies met betrekking tot de doeleinden en methoden van de verwerking.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De betrokkenen hebben het recht om in de voorgeschreven gevallen toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en de rectificatie of verwijdering daarvan of de beperking van de hen betreffende verwerking, of om bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 15 en volgende van de verordening). Het desbetreffende verzoek kan worden ingediend bij de hierboven vermelde contactpersonen

RECHT OP KLAGEN

Betrokkenen die van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens via deze website in strijd is met de bepalingen van de verordening, hebben het recht een klacht in te dienen bij de Garante, zoals bepaald in artikel 77 van de verordening, of gerechtelijke stappen te ondernemen (artikel 79 van de verordening).