Privacy Policy

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
van gebruikers die de website www.amg-spa.com raadplegen.

op grond van artikel 13 van Verordening (EU) 2016/679

WAAROM DEZE INFORMATIE

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 (hierna de “Verordening” genoemd) wordt op deze pagina beschreven hoe de persoonsgegevens worden verwerkt van gebruikers die de website(s) raadplegen die langs elektronische weg toegankelijk is/zijn op het volgende adres:

www.amg-spa.com

Deze informatie heeft geen betrekking op andere websites, pagina’s of online diensten die kunnen worden bereikt via hyperlinks die eventueel op de sites zijn gepubliceerd maar verwijzen naar bronnen buiten het domein van de Garant.

GEGEVENSBEHEERDER

Na raadpleging van de bovengenoemde sites kunnen gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen worden verwerkt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is AMG Spa, met maatschappelijke zetel in Via delle Arti e dei Mestieri 1/3, San Vito di Leguzzano (VI) (e-mail: [email protected], PEC: [email protected], telefooncentrale 0445/519933).

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

De op deze pagina vermelde persoonsgegevens worden door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt voor zover deze nodig zijn voor het beheer van de site en, op basis van specifieke informatie, en indien nodig op basis van toestemming, voor het aanbieden en uitvoeren van de door de site aangeboden diensten.

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Navigatiegegevens   

De computersystemen en softwareprocedures die voor de werking van deze site worden gebruikt, verwerven tijdens hun normale werking een aantal persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is door het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of de domeinnamen van de computers en terminals die door de gebruikers worden gebruikt, de URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator)-notatieadressen van de gevraagde bronnen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord dat door de server is gegeven (succesvol, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.

Deze gegevens, die noodzakelijk zijn voor het gebruik van webdiensten, worden ook verwerkt met het oog op

statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de diensten (meest bezochte pagina’s, aantal bezoekers per tijdstip of per dag, geografische gebieden van herkomst, enz.)
controle op de correcte werking van de aangeboden diensten.

Browsing-gegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is om de werking van de site te garanderen en worden onmiddellijk na het samenvoegen ervan gewist (met uitzondering van de eventuele noodzaak om misdrijven vast te stellen door de gerechtelijke autoriteiten).

Door de gebruiker meegedeelde gegevens

De facultatieve, expliciete en vrijwillige verzending van berichten naar de contactadressen, alsmede het invullen en doorsturen van de op de sites aanwezige formulieren, brengen de verwerving met zich mee van de voor beantwoording noodzakelijke contactgegevens van de afzender, alsmede van alle persoonsgegevens die in de mededelingen zijn opgenomen.

Specifieke informatie zal worden gepubliceerd op de pagina’s die zijn opgezet voor de levering van bepaalde diensten.

Cookies en andere volgsystemen

Wij gebruiken geen cookies voor het opstellen van gebruikersprofielen, noch gebruiken wij andere opsporingsmethoden.

In plaats daarvan worden sessiecookies (niet-persistente cookies) gebruikt, die strikt beperkt blijven tot wat nodig is voor een veilige en efficiënte navigatie op de sites. De opslag van sessiecookies in terminals of browsers staat onder controle van de gebruiker, terwijl op de servers, aan het einde van HTTP-sessies, informatie met betrekking tot cookies in de logboeken van de diensten geregistreerd blijft, met een opslagperiode van in ieder geval niet meer dan zeven dagen, op dezelfde wijze als andere browsegegevens.

ONTVANGERS VAN GEGEVENS

De ontvangers van de gegevens die na raadpleging van de hierboven vermelde sites worden verzameld, kunnen de subjecten zijn die overeenkomstig artikel 28 van de verordening als gegevensverwerkers zijn aangewezen voor de uitvoering van de diensten voor ontwikkeling, levering en operationeel beheer van de gebruikte technologische platforms.

De verzamelde persoonsgegevens worden ook verwerkt door het personeel van de Garante, dat handelt op basis van specifieke instructies met betrekking tot de doeleinden en de methoden van de verwerking.

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

Betrokkenen hebben het recht om in de voorgeschreven gevallen toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of wissen of de verwerking ervan te laten beperken, of om tegen de verwerking bezwaar te maken (artikel 15 e.v. van de verordening). Het passende verzoek kan worden ingediend bij de hierboven vermelde contactpersonen

RECHT OM TE KLAGEN

Betrokkenen die van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens via deze site in strijd is met de bepalingen van de verordening, hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Garante, zoals bepaald in artikel 77 van de verordening.